Tòa nhà TNR

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ xử lý sự cố theo yêu cầu Cung cấp Dịch vụ thi công lắp đặt thiết bị Trung thế – Hạ thế

Tòa nhà IPC

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (PD Online) cho MBA