Nhiệt Điện Phú Mỹ 2.2

Cung cấp Sản phẩm – Thiết bị Trung thế – Hạ thế cho trạm và tủ phân phối. Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ huấn luyện chuyên môn kỹ thuật về bảo trì thiết bị