Nhà máy Perfetti Van Melle

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ lắp đặt – thay thế – thí nghiệm đầu cáp Trung thế

Nhà máy Masan

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ xử lý sự cố theo yêu cầu Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện, (PD Online) cho tủ Trung thế và MBA

Nhà máy Colgate Mỹ Phước

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện, (PD Online) cho tủ Trung thế và MBA

Nhà máy Kimberly Clark

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho MBA

Nhà máy P&G Bến Cát

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ thi công lắp đặt thiết bị Hạ thế Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện và MBA

Nhà máy P&G Đồng An

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ phản ứng 24/7 Cung cấp Dịch vụ thi công lắp đặt thiết bị Hạ thế Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện và MBA